Beleidsplan

Beleidsplan 2021-2023

Doelstelling volgens de statuten:

Het beschermen van milieu- en gezondheidsbelangen in de regio Noord-Holland, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 1. zich te richten op het verminderen van lucht- en watervervuiling, overmatige Co2 uitstoot, grafietregens en dergelijke verontreiniging;
 2. bijdragen te leveren aan financiering en uitvoering van vergaderingen, brainstormsessies, evenementen, juridische zaken, informatieavonden, technisch onderzoek en andere dergelijke activiteiten die nodig zijn ter bescherming van natuur en milieu en de menselijke gezondheid;
 3. informatie toegankelijk te maken en vervolg acties te bevorderen.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

2. Wijze van werving van gelden

Het vermogen van de stichting zal gevormd worden door

 • subsidies en andere bijdragen;
 • schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • alle andere verkrijgingen en baten.

De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Stichting Frisse Wind.nu ontvangt haar inkomsten door middel van fondsenwerving en giften. Deze giften worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren, bedrijven en/of goede doelen. Mogelijk zullen we daarnaast aanspraak maken op subsidies.

3. Beheer van het vermogen

Stichting Frisse Wind.nu heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een penningmeester.

Bestuurder / secretaris: Sanne Eva Walvisch

Bestuurder / penningmeester: Jacobus Pieter Venniker

4. Vergaderen

Het bestuur komt minimaal tweemaal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt

5. Activiteiten

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 1. zich te richten op het verminderen van lucht- en watervervuiling, overmatige Co2 uitstoot, grafietregens en dergelijke verontreiniging;
 2. bijdragen te leveren aan financiering en uitvoering van vergaderingen, brainstormsessies, evenementen, juridische zaken, informatieavonden, technisch onderzoek en andere dergelijke activiteiten die nodig zijn ter bescherming van natuur en milieu en de menselijke gezondheid;
 3. informatie toegankelijk te maken en vervolg acties te bevorderen.

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

 • Het opzetten en begeleiden van projecten;
 • Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.

6. Financiën

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

 1. Jaarlijks een begroting opstellen;
 2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
 3. Beheren van de gelden;
 4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

7. Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.