Beleidsplan

Beleidsplan 2021-2023

Laatste update: 17 juli 2023 (statutenwijziging)

Doelstelling volgens de statuten:

Het beschermen van milieu- en gezondheidsbelangen in de regio Noord-Holland, het vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van de Gedupeerden die schade lijden, schade dreigen te lijden en/of schade hebben geleden ten gevolge van het handelen of nalaten van een of meer Tata Steel Entiteiten en/of Tata Steel Functionarissen en/of andere (derde) partijen die aanleiding geven tot een Vordering, het vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van de Gedupeerden in juridische procedures binnen Nederland en in andere jurisdicties, zoals civiel, strafrechtelijk en bestuursrechtelijke procedures, al naar gelang het geval, het verkrijgen en verdelen van financiële compensatie voor (een gedeelte van) de schade welke de Gedupeerden stellen te hebben geleden, en het verrichten van al hetgeen verband houdt met het bepaalde in artikel 3.1., dan wel daaraan dienstig kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 1. zich te richten op het (verkrijgen van waarborgen tot het) verminderen van lucht- en watervervuiling, overmatige Co2 uitstoot, grafietregens en overige emissies in de regio Noord-Holland die milieu- en gezondheidsbelangen kunnen schaden;
 2. bijdragen te leveren aan financiering en uitvoering van vergaderingen, brainstormsessies, evenementen, juridische zaken, informatieavonden, technisch onderzoek en andere dergelijke activiteiten die nodig zijn ter bescherming van natuur en milieu en de menselijke gezondheid;
 3. het doen van onderzoek;
 4. het verstrekken van adequate informatie en voorlichting aan Gedupeerden voor wie zij krachtens artikel 3.1. opkomt, alsmede alle andere activiteiten die verband houden met belangenbehartiging van die Gedupeerden;
 5. het bieden van de mogelijkheid aan Gedupeerden om zich door de Stichting te laten vertegenwoordigen in verband met de Vorderingen;
 6. het initiëren van gerechtelijke procedures als bedoeld in artikel 305a van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 240 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het initiëren van andere juridische procedures (zoals, maar niet beperkt tot het vorderen van verklaringen voor recht);
 7. het (zonodig) aangaan van onderhandelingen met relevante partijen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot Tata Steel Entiteiten en/of Tata Steel Functionarissen en/of andere partijen;
 8. het aangaan van een of meer Vaststellingsovereenkomsten tussen de Stichting en een of meer Tata Steel Entiteiten en/of Tata Steel Functionarissen en/of andere partijen, strekkende tot schikking van de Vorderingen van Gedupeerden tegen finale kwijting en/of afstand van-recht;
 9. het (indien opportuun) (mede-)indienen van een verzoek op grond van artikel 7:907 van het Burgerlijk Wetboek bij het gerechtshof Amsterdam om een of meer Vaststellingsovereenkomsten verbindend te verklaren, en het doen van alles wat in haar macht ligt om een of meer Vaststellingsovereenkomsten verbindend te laten verklaren, inclusief het reageren op ingediende verweerschriften gedurende de procedure bij het gerechtshof, alsmede het (zonodig) instellen van andere rechtsvorderingen;
 10. het aangaan van zulke overeenkomsten als noodzakelijk en/of nuttig is voor de uitvoering van een of meer Vaststellingsovereenkomsten en/of een uitspraak die een of meer Vaststellingsovereenkomsten verbindend verklaart;
 11. het innen van vorderingen al dan niet krachtens volmacht of last van Gedupeerden;
 12. het voeren en onderhouden van mediacontacten;
 13. informatie toegankelijk te maken en vervolgacties te bevorderen, en
 14. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

De volledige statuten zijn hier te raadplegen.

2. Wijze van werving van gelden

Het vermogen van de stichting zal gevormd worden door

 • inkomsten uit activiteiten van de stichting
 • bijdragen van de Gedupeerden
 • subsidies en giften
 • erfstellingen en legaten;
 • andere baten, waaronder financiering door derden

De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

3. Beheer van het vermogen

Stichting Frisse Wind.nu heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een penningmeester.

Bestuurder / secretaris: Sanne Eva Walvisch

Bestuurder / penningmeester: Jacobus Pieter Venniker

4. Vergaderen

Het bestuur komt minimaal tweemaal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt

5. Activiteiten

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door zich te richten op het verminderen van lucht- en watervervuiling, overmatige Co2 uitstoot, grafietregens en dergelijke verontreiniging, een bijdragen te leveren aan financiering en uitvoering van vergaderingen, brainstormsessies, evenementen, juridische zaken, informatieavonden, technisch onderzoek en andere dergelijke activiteiten die nodig zijn ter bescherming van natuur en milieu en de menselijke gezondheid, informatie toegankelijk te maken en vervolg acties te bevorderen.

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

 • Het opzetten en begeleiden van projecten;
 • Het selecteren van bestemmingsdoeleinden

6. Financiën

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

 1. Jaarlijks een begroting opstellen;
 2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
 3. Beheren van de gelden;
 4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

7. Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.