Privacy

 

Privacyverklaring

 

Bij Stichting Frisse Wind.Nu respecteren we de privacy van onze bezoekers en in het bijzonder met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Hieronder lees je ons beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zelf, het doel ervan en hoe je met ons in contact komt om iets te wijzigen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Totdat je het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op jouw computer, mobiele telefoon of tablet.

Bij het bezoeken van onze website accepteer je de volgende gebruikersvoorwaarden: 

Deze privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang je onze website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna ook “De website”): Frissewind.nu
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Stichting Stichting Frisse Wind.Nu, gevestigd te Wijk aan Zee, kvk-nummer: 81612680

 

Artikel 2 - Toegang tot de website

 

De toegang tot onze website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

 

Artikel 3 - De content van de website  

 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 - Het beheer van de website

 

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

· de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website

· alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

· de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

 

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is jouw eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om jouw apparatuur en jouw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen je worden gevoerd:

· vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet

· vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van jouw verbinding met of het gebruik van de website. Je zult je onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van het gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op je te verhalen. 

 

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

 

Mocht je meedoen aan een petitie, een donatie doen of lid worden van onze nieuwsbrieven, dan zullen je gegevens worden verzameld door Stichting Frisse Wind.nu en (een) externe verwerker(s).

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Onder externe verwerker(s) worden verstaan: clouddiensten en organisaties waarbij wij onze administratieve werkzaamheden hebben onder gebracht.

Wanneer je gebruik maakt van de mogelijkheid om je via deze website aan te sluiten bij de gebundelde aangifte, dan zullen je gegevens onder strikte geheimhouding worden gedeeld met advocatenkantoor Ficq & Partners en het Openbaar Ministerie. Je aangifte wordt vertrouwelijk behandeld, dat wil zeggen dat de gegevens van de aangevers met geen enkele andere partij zullen worden gedeeld of openbaar worden gemaakt.

Wanneer je gebruik maakt van de mogelijkheid om je via deze website aan te sluiten bij de massaclaim, dan zullen je gegevens onder strikte geheimhouding worden gedeeld met procesfinancier Redbreast. Je gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, dat wil zeggen dat deze met geen enkele andere partij zullen worden gedeeld of openbaar worden gemaakt.

Wanneer je gebruik maakt van de mogelijkheid om via deze website de petitie te ondertekenen, dan zullen we je reactie geanonimiseerd gebruiken ten gunste van de zaak, bijvoorbeeld met publicatie op deze website, sociale media en andere (marketing) uitingen. De reacties op de petitie zullen worden aangeboden aan betrokken politici.

Vanuit Frisse Wind.nu gebruiken wij je persoonsgegevens (naam en e-mailadres) om je per e-mail op de hoogte te houden van de voortgang van onze acties. Mogelijk nemen wij per e-mail of telefonisch contact met je op om je gegevens te verifiëren.

We delen jouw gegevens op geen enkele wijze met derden en/of andere belanghebbenden, zonder hiervoor expliciet om je toestemming te hebben gevraagd.

 

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via mail@frissewind.nu. 

 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop je een handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijg je antwoord op dit verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 9 - Acties en updates

 

Na aanmelding kun je mail krijgen met updates over acties van de stichting. Indien je deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur dan een mail naar het volgende adres: mail@frissewind.nu.

 

Indien je tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dien je je te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

 

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

 

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

 

Artikel 11 - Cookies 

  1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van de computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.  
  2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 
  • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 
  • Geen overige cookies

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij je uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

 Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

 

Artikel 14 - Contact

Voor vragen over de stichting of informatie over de website zelf, kun je je richten tot: Stichting Frisse Wind.nu, mail@frissewind.nu.

Laatste update: 12 januari 2023