Oproep aan Tata Steel, gemeente Beverwijk en gemeente Velsen: maak iedere dag alle speeltuinen schoon!

Beverwijk, november 2022

Bij het laatste RIVM onderzoek zijn in de IJmond opnieuw ongezonde hoeveelheden PAK en zware metalen aangetroffen. Dit keer zijn de concentraties ongezonde stoffen in Beverwijk hoger dan in Wijk aan Zee. Dat komt door de windrichting tijdens de onderzoeksperiode. Het is eigenlijk heel logisch: het stof gaat waar de wind het heen waait.

De concentraties PAK, lood en andere gevaarlijke stoffen op speeltoestellen, tuinmeubelen en vensterbanken werd door het RIVM eerder al als 'ongewenst voor de gezondheid van jonge kinderen' beoordeeld. Spelende kinderen kunnen via hun huid, handen en mond met deze gevaarlijke stoffen in contact komen en lopen daardoor gezondheidsrisico's. Jongere kinderen lopen grotere risico's. Het RIVM adviseert daarom om blootstelling aan deze stoffen zo veel mogelijk te beperken.

Ieder kind heeft recht op een gezonde buitenspeelplek. Daarom roepen wij Tata Steel, gemeente Beverwijk en Velsen op om zo snel mogelijk te starten met een bredere, dagelijkse schoonmaak van alle speeltuinen in een cirkel van minimaal 4 km rondom de staalfabrieken. In Wijk aan Zee is dit al jaren het geval. Wij begrijpen niet waarom dit op de andere vervuilde plekken niet zo is.

Update 23 maart 2023

De gemeente Beverwijk zal de 690 speeltoestellen verdeeld over 108 openbare speelplaatsen ongeveer zes keer per jaar laten schoonmaken. Het gaat hierbij alleen om de openbare speeltuinen. Speeltuinen op schoolpleinen zijn hiervan uitgezonderd. Beverwijk wil de kosten (ca. 30.000 euro per jaar) verhalen op Tata Steel.

Update 12 december 2022

De directie van Tata Steel ziet geen aanleiding om het schoonmaakbeleid aan te passen, zo kregen wij per e-mail te horen:

Beste FrisseWind.nu

Dank u wel voor uw email, waar ik bij deze graag op wil reageren. Mensen in de IJmond maken zich, net als u, zorgen over de impact van onze activiteiten op hun gezondheid of die van hun naasten. Dat horen we als we met omwonenden spreken en lezen we zowel online als ook in uw email. Het overgrote deel van onze medewerkers en aannemers en toeleveranciers woont in de regio waar ook u woont, een schone leefomgeving is in ons aller belang. Daarom werken we dagelijks aan de reductie van de impact van onze fabrieken op de leefomgeving. Dat is in 2019 gestart met een uitgebreid maatregelenpakket (Roadmap Plus) en zijn we nog steeds in uitvoering. Onderzoek door onafhankelijke meetbureaus laat zien dat de beoogde doelstelling van 50% minder PAK’s-uitstoot ten opzichte van 2019 inmiddels is gehaald.

Het recente RIVM rapport, waar u in uw email aan refereert, over depositie in de omgeving geeft bij de betreffende metingen dit voorjaar een vergelijkbaar beeld als het eerdere RIVM rapport uit 2020. Deze onderzoeken nemen we uiterst serieus, De resultaten van het onderzoek laten zien dat net als in het eerste onderzoek in de IJmond meer PAK en metalen neerslaan dan elders in Nederland. De metingen laten verder een wisselend beeld zien, waarschijnlijk ten gevolge van weersomstandigheden en variaties in de uitstoot (emissie) van bronnen op het terrein van Tata Steel en elders in de IJmond.

Vanwege het wisselende beeld en de onzekerheden kan het RIVM, zoals ze zelf in het rapport aangeven, geen uitspraak doen over een af- en toename van de emissies van PAK en metalen zoals lood als gevolg van de bedrijfsactiviteiten van Tata Steel sinds de metingen in 2020. Om trends en ontwikkelingen in de neerslag van stoffen te kunnen vaststellen moeten de depositiemetingen over langere tijd meerdere malen worden herhaald..

In 2019 specifiek is het maatregelenpakket Roadmap plus gestart. De eerste maatregel hiervan was de grafiethal waarmee slakken inpandig worden verwerkt waardoor grafietverwaaiing tot het verleden behoort. Voordat de betreffende hal werd opgeleverd is Tata Steel toen der tijd per direct openbare plekken in Wijk aan Zee, waaronder speeltuinen dagelijks gaan schoonmaken. Dit beleid heeft Tata Steel afgelopen jaren in Wijk aan Zee voortgezet.

We ondersteunen de onderzoeken over een langere periode door het RIVM. Wij zien naar aanleiding van het recente RIVM onderzoek met vergelijkbare uitkomsten als de eerdere RIVM onderzoeken uit 2019 en 2020, vooralsnog geen aanleiding ons schoonmaakbeleid momenteel uit te breiden, zoals verzocht in uw email en een in de IJmond verspreide notitie.

Tegelijkertijd hecht ik grote waarde aan continu overleg met omwonenden, gemeentes in de directe omgeving en andere belanghebbenden om te kijken hoe wij samen tegemoet kunnen komen aan de blijvende zorgen van inwoners in de omgeving. Ik heb daartoe ook contact gezocht met de verschillende bestuurders van IJmondgemeenten om dit samen op te pakken. Wanneer we daarin volgende stappen kunnen zetten, zullen we u daarover natuurlijk berichten.

Namens Tata Steel in IJmuiden,

Met vriendelijke groet,

Hans van den Berg

CEO Tata Steel Nederland

Update 25 november 2022

In de gemeente Beverwijk is een motie aangenomen om zo snel mogelijk te starten met het schoonmaken van speeltuinen.

Doe mee met onze actie:

1. Teken de petitie en deel deze met zoveel mogelijk mensen.

2. Stuur een e-mail aan de CEO van Tata Steel en de burgemeesters van Velsen en Beverwijk.

1. Teken de petitie 'Ieder kind heeft recht op een schone IJmond' en deel deze met zoveel mogelijk vrienden en bekenden:

aan het laden

2. Verstuur een mail aan de CEO van Tata Steel en de burgemeesters:

Gebruik hiervoor deze adressen en de tekst hieronder.

Hans van den Berg, CEO Tata Steel - hans.vandenberg@tatasteeleurope.com

Martijn Smit, burgemeester Beverwijk - bestuurssecretariaat@beverwijk.nl

Frank Dales, burgemeester Velsen - secretaresseburgemeester@velsen.nl

CC: Stichting FrisseWind.nu - mail@frissewind.nu

Neem nu uw verantwoordelijkheid: ieder kind heeft recht op een schone IJmond

Geachte heer H. van den Berg, edelachtbare heer Smit en heer Dales,

Vandaag is bekend geworden dat opnieuw hoge concentraties ongezonde stoffen zoals PAK en zware metalen in het stof in de omgeving van het staalbedrijf zijn aangetroffen. Het RIVM adviseert om de blootstelling van jonge kinderen aan deze stoffen zoveel mogelijk te beperken. Dit onderzoek toont wéér aan dat buiten spelen in de IJmond ongezond is. In Wijk aan Zee worden de speeltuinen daarom iedere dag schoongemaakt. Ook zijn daar kraantjes geplaatst, zodat kinderen tijdens het spelen hun handen kunnen wassen en kunnen bewoners hun huis, tuin en auto op kosten van Tata Steel laten reinigen.

Kinderen horen buiten te spelen en dat zij daarbij risico lopen om gevaarlijke stoffen van Tata Steel binnen te krijgen, is onverteerbaar. Daarom roep ik u op om het schoonmaakbeleid uit te breiden, zodat ook de speeltuinen in mijn buurt iedere dag worden schoongemaakt, er kraantjes komen en na een uitstoot onze huizen, tuinen en auto's worden gereinigd.

Als bezorgde (groot) ouders rekenen we op jullie.

...