Onze reactie op Heracless-groen staal (participatie fase 1)

Wijk aan Zee, 17 juli 2023

Maandag 17 juli 2023 organiseert Tata Steel een focusgesprek gezondheid in het kader van de participatie voor Heracless-Groen Staal. FrisseWind.nu heeft samen met andere bewonersgroepen de uitnodiging afgeslagen en zal niet aanwezig zijn.

We hebben geconstateerd dat Tata Steel op meerdere punten voorbij gaat aan het proces / principe van deugdelijke participatie. Zo wordt de agenda eenzijdig bepaald, wordt vooraf geen inhoud gedeeld en worden andere belanghebbenden uitgesloten.

De afgelopen maanden hebben we in het kader van het participatietraject en onze reactie hieronder meerdere gesprekken gevoerd met Tata Steel. Inhoudelijk hebben wij met stijgende verbazing geconstateerd dat Tata Steel de verhoogde gezondheidsrisico’s in de IJmond steeds duidelijker bagatelliseert en afschuift.

Gezondheid is geen keuze maar een uitgangspunt waar Tata Steel in het vormgeven van de plannen rekening mee moet houden. We verzoeken Provincie Noord-Holland daarom opnieuw en met klem om met TSN te komen tot een deugdelijk participatietraject.

Wijk aan Zee, 23 april 2023

Eind maart 2023 maakten Provincie Noord-Holland en Tata Steel bekend te starten met de procedure naar een meer duurzame staalproductie door Tata Steel. Onderdeel van deze procedure is een participatieproces. Tot en met 3 mei is het mogelijk om schriftelijk te reageren op de 1e fase.

Vandaag publiceren wij onze formele reactie en verzoeken we om onafhankelijk onderzoek. We komen met acht randvoorwaarden en vijf verzoeken waar alle partijen gehoor aan moeten geven als zij echt serieus werk willen maken van onze gezondheid en onze leefomgeving.

Het doel van een participatieproces is dat burgers hun mening en input kunnen geven over de plannen. In deze eerste fase kunnen burgers "oplossingen voor de opgave aandragen en eventueel verzoeken om onafhankelijk advies bij bevoegd gezag". Daarbij gaat het speciaal over:

 • Onderzoekswensen voor NRD / m.e.r.
 • Reageren op het participatieplan
 • Andere aandachtspunten / suggesties voor het project aanreiken

Onze zorgen over de wijze waarop dit proces door het bedrijf wordt vormgegeven en hoe deze input wordt verzameld, maakten wij al eerder samen met Greenpeace en alle omwonenden-organisaties duidelijk via de brief aan provincie Noord-Holland.

Huidige kaders: niet groen, niet schoon en zeker niet gezond genoeg!

Naar onze mening wordt omwonenden met het mes op de keel een groene utopie voorgespiegeld. Maar de kaders en ambities zijn niet groen, niet schoon en zeker niet gezond genoeg! Ook krijgen wij op geen enkele wijze een realistisch beeld van alle risico's en de overlast tijdens de enorme verbouwing of van de (blijvende) nadelen en risico’s in de situatie daarna.

Reageer ook!

Onder druk wordt alles vloeibaar. Alleen door van ons te laten horen, kunnen we de gezondheid echt op één krijgen bij Tata Steel. Reageer dus vooral ook: dat hoeft echt niet zo uitgebreid als onze brief, een kort briefje met je zorgen, je vragen of een idee kan ook. We publiceren onze brief, onze voorwaarden en onze verzoeken ter inspiratie. Onderaan deze pagina staan de mailadressen waar je je reactie naartoe kunt sturen.

Randvoorwaarden

Heracless-Groen Staal en de Roadmap+ geven in de huidige opzet geen urgentie aan de directe impact van Tata Steel op de volksgezondheid. Een schone industrie in een gezonde omgeving moet voldoen aan:

 1. De uitstoot van grof stof, fijnstof en zeer zorgwekkende stoffen moet terug naar bijna 0
 2. Prioriteit moet liggen bij het terugbrengen van de uitstoot van voor de omgeving meest schadelijke (lage en diffuse) bronnen
 3. Kooksgasfabriek 2 moet uiterlijk in 2025 gesloten en Kooksgasfabriek 1 uiterlijk in 2030
 4. Het provinciaal geurbeleid moet eerder, uiterlijk in 2025, ingevoerd
 5. De oude WHO advieswaarden fijnstof - 2005 moeten uiterlijk in 2030 in gaan, waarna moet worden gewerkt aan het behalen van de actuele WHO advieswaarden fijnstof - 2021, uiterlijk in 2035
 6. De WHO-richtlijnen omgevingsgeluid - 2018 moeten uiterlijk in 2030 zijn ingevoerd
 7. Stikstof moet uiterlijk in 2030 met 50% zijn verminderd
 8. CO2 moet uiterlijk in 2030 met 60% zijn verminderd

Verzoeken

Wij staan op voor de rechten van de mensen in de omgeving van TSN. Bij ieder plan, bij ieder beleid, bij iedere vergunningverlening en bij het monitoren en handhaven, moeten mensenrechten en kinderrechten in relatie tot de leefomgeving centraal staan en worden getoetst. Als schending ook maar dreigt, moet het direct anders. Wij vragen daarom:

Zet gezondheid nu ècht op één

Wij vragen het bevoegd gezag en dus onze overheid om gezondheid nu ècht op één te zetten, mensen- en kinderrechten voorop te stellen en bovenstaande randvoorwaarden onderdeel te maken van de kaders en/of maatwerkafspraken en alle voortvloeiende procedures.

Baseer plannen en prioriteiten op onafhankelijke vastgestelde data

Wij vragen het bevoegd gezag, de omgevingsdienst en dus onze overheid om volledig en onafhankelijk onderzoek uit te voeren, de data van Tata te verifiëren en plannen door te rekenen op basis van de nieuwe en gekalibreerde uitkomsten.

Zorg voor inzicht in directe impact en risico’s voor omwonenden voor, tijdens en na de verschillende uitvoeringsfases van Heracless

Wij vragen TSN om een volledig transparante en realistische roadmap met mate en data van voorstelbare en voorspelbare hinder. Wij vragen een open en eerlijke dialoog over hoe de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt en hoe omwonenden gewaarschuwd worden in geval van incidenten en calamiteiten. Wij verwachten harde afspraken over het waarborgen van de veiligheid en leefbaarheid voor omwonenden inclusief zaken zoals geluidsoverlast, werktijden en -perioden, een alarmeringssysteem en proactieve schadeloosstellingen voor omwonenden, die deze overlast niet langer kunnen of willen dragen.

Stel bovenstaande kaders als basisvoorwaarden voor een volledige revisievergunning, milieueffectrapportage (m.e.r.) en Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Wij vragen TSN en de overheid om zich te verschonen van de huidige (ruime en complexe) revisievergunning en de kans aan te grijpen het vertrouwen met de omgeving te herstellen door te kiezen voor een volledige revisievergunning voor alle installaties (bestaande en nieuwe) inclusief alle onderaannemers en de bijbehorende m.e.r.-procedure en NRD hierop te baseren.

Doe recht aan een waardig participatieproces

Wij vragen alle partijen taboes van tafel te halen en wij vragen TSN alle scenario’s en bijbehorende informatie openbaar te maken en transparant te zijn over alle gemaakte afwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan de keuze voor het Heracless-Groen staal-plan, inclusief voor- en nadelen, zoals toegezegd door TSN tijdens de hoorzitting in de 2e kamer d.d. 19 april 2023.

Pas wanneer duidelijk is hoe en in welke mate ieder scenario dat op tafel heeft gelegen de maatschappelijke belangen (gezondheid, schone leefomgeving en klimaat) en de bedrijfseconomische belangen van TSN dient, kan een transparante en gefundeerde weging worden gemaakt van deze keuze en kan het Heracless-groen staal-plan op waarde worden geschat.

Deze scenario’s moeten bovendien door de overheid worden vergeleken met beschikbare alternatieven zoals dat van Zeester Groep en Marjan Minnesma van Urgenda, zoals gepresenteerd tijdens de Dorpsraad jaarvergadering op 12 april 2023 in Wijk aan Zee. Wij vragen de overheid om stelling te nemen voor het scenario dat op de meest korte termijn de meeste gezondheidswinst oplevert en binnen de in deze brief besproken kaders voor stikstof en CO2 blijft.

We stuurden een brief met uitgebreide reactie en verzoeken naar de Provincie, de omgevingsdienst en Tata Steel.

Download onze volledige reactie op Heracless-Groenstaal (pdf)

De brief is mede ondertekend door Gezondheid op één (Antoinette Verbrugge) en Milieuplatform IJmuiden Noord (Dirk Weidema)

Reageer ook

Gebruik onderstaande contactgegevens om uw reactie te sturen naar Tata Steel, Provincie Noord Holland en omgevingsdienst ODNZKG:

Contactgegevens:

Meer informatie via de websites:

Met deze brief willen wij als omwonenden-organisaties en Greenpeace Nederland graag onze zorgen kenbaar maken over (het proces rond) de huidige Heracless-plannen, waarvan u onlangs door de gedeputeerde op de hoogte bent gesteld. Wij noemen het bewust ‘Heracless’ en niet ‘Heracless-Groen Staal’, omdat het predicaat 'groen' nog niet toepasbaar is op de huidige plannen. Ook wat betreft gezondheidswinst zijn we enorm teleurgesteld in de ambities van dit plan.

Lees hier de brief van Greenpeace, FrisseWind.nu e.a.

aan het laden