FrisseWind.nu start massaschadeclaim Tata Steel

Wijk aan Zee, 24 november 2023

Op 23 november 2023 heeft overleg plaatsgevonden tussen het bestuur en Tata Steel. Tata Steel erkent geen aansprakelijkheid en de stichting zal de procedure voortzetten.

Wijk aan Zee, 24 augustus 2023

Het bestuur van FrisseWind.nu stelt Tata Steel aansprakelijk voor de materiële, immateriële en gezondheidsschade van omwonenden door de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Een deurwaarder heeft op 23 augustus 2023 een aansprakelijkstelling bij het bedrijf afgeleverd. Deze aansprakelijkstelling is de eerste formele stap in de eerder dit jaar aangekondigde massaschadeclaim.

De afgelopen maanden hebben ruim 1400 mensen zich als gedupeerde gemeld. Deze groep bestaat voor het grootste deel uit direct omwonenden uit IJmuiden, Beverwijk en Wijk aan Zee en een groep personen die om gezondheidsredenen uit de regio verhuisd is. Daarnaast valt op dat ook een groep van tientallen (oud) medewerkers met (ernstige) gezondheidsklachten zich heeft aangemeld.

FrisseWind.nu neemt nu de stap om als collectieve belangenbehartiger op te treden volgens de Wet Afgewikkelde Massaschade in Collectieve Actie (WAMCA). Dit houdt in dat de stichting de belangen zal behartigen van alle mensen die materiële, immateriële of persoonsschade oplopen door de uitstoot van de staalfabriek. Bij een dergelijke claim zal de rechter eerst toetsen of partijen onderling tot een overeenkomst kunnen komen. Tata Steel heeft vier weken om te reageren.

Doe mee aan de massaschadeclaim

Tata Steel maakt winst dankzij gratis uitstoot, terwijl omwonenden op allerlei manieren kosten maken, last en schade ondervinden. Wij vinden dit onrechtvaardig en vinden dat Tata Steel als vervuiler deze kosten zou moeten betalen. We zetten daarom opnieuw een grote stap naar voren en stellen Tata Steel aansprakelijk voor de schade die gedupeerden hebben opgelopen.

De verhalen van de mensen die zich hebben aangemeld, hebben ons alleen maar gesterkt in onze overtuiging dat genoegdoening op zijn plaats is. Het is in de Nederlandse cultuur niet vanzelfsprekend om een claim neer te leggen voor ondervonden schade. Tata Steel heeft decennialang winst kunnen maken door grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen over de regio uit te stoten. Dit is ten koste gegaan van vele omwonenden. Het is moreel niet meer dan logisch dat daar een vergoeding tegenover zou moeten staan.

John Beer, bestuur FrisseWind.nu

Over de massaschadeclaim

Wat is het verschil tussen de aangifte en de claimzaak?

Met het indienen van de strafklacht door Bénédicte Ficq wordt beoogd dat Tata Steel en/of haar bestuurders strafrechtelijk worden vervolgd voor de vervuiling van het leefklimaat van omwonenden. Een strafvervolging wordt ingesteld door het Openbaar Ministerie. De zaak zal dienen voor de strafrechter die beoordeelt of de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten die staan omschreven in het Wetboek van Strafrecht. De strafrechter kan straffen in de vorm van geldboetes of gevangenisstraf opleggen.

Heel anders is het civiele proces waarin het gaat om de aansprakelijkheid van Tata Steel voor schade die aan omwonenden wordt toegebracht. In dit proces zijn het de omwonenden zelf die Tata Steel bij de civiele rechter ter verantwoording roepen. Dit proces zal namens de benadeelden worden gevoerd door Stichting Frisse Wind die wettelijk de mogelijkheid heeft om als collectieve belangenbehartiger van de omwonenden op te treden.

Wat houdt de massaschadeclaim in?

De massaclaim houdt in dat Frissewind.nu volgens de Wet Afwikkeling Massaschade (WAMCA) optreedt als belangenbehartiger van een grote groep gedupeerden. Wij spreken Tata Steel namens deze groep aan om materiële, immateriële en persoonsschade vergoed te krijgen.

Een massaschadeclaim is een collectieve claim en is dus géén individuele schadeclaim.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/12/12/collectief-naar-rechter-voor-schadevergoeding-bij-massaschade

Ik heb me aangesloten bij de aangifte, moet ik me dan apart aanmelden voor de massaclaim?

Ja. De massaclaim en de aangifte zijn twee gescheiden procedures met elk een eigen en zelfstandige doelstelling. Voor beide zaken werken we met een volledig gescheiden administratie. De privacy van aangevers en deelnemers aan de massaclaim wordt daarmee gewaarborgd.

Zijn er kosten verbonden aan de massaclaim?

Nee. De massaclaim zal worden ingesteld zonder dat u daarvoor kosten in rekening worden gebracht. De kosten worden gedragen door een procesfinancier die recht heeft op een percentage van de schadevergoeding als de zaak succes heeft. Natuurlijk zullen we ons ervoor inzetten dat Tata Steel ook deze kosten moet betalen. Ook als de actie niet doorgaat of mislukt zijn er geen kosten aan verbonden.

Moet ik om mee te doen bewijsstukken, zoals bonnen of bewezen schade, indienen?

Nee, in dit stadium is het niet nodig om persoonlijke documenten te delen. Als de zaak in een verder gevorderd stadium is, zal mogelijk aanvullende informatie nodig zijn. Het kan dus wel belangrijk zijn om bewijsstukken van eventuele schade te bewaren.

Hoe zit het met mijn persoonsgegevens? Worden deze gedeeld, bijvoorbeeld met Tata Steel?

We garanderen uw privacy volledig. Uw gegevens worden alleen met betrokken advocaten gedeeld. Deze zullen nooit gedeeld worden met Tata Steel of andere derden.

Hoe kan ik beoordelen of FrisseWind.nu mijn belangen goed zal behartigen?

De Nederlandse wetgeving voorziet in voorwaarden waaraan een stichting moet voldoen om als collectieve belangenbehartiger te mogen optreden. Stichting Frisse Wind voldoet aan die voorwaarden. Binnen het bestuur beschikt de stichting bijvoorbeeld over relevante kennis van het aansprakelijkheidsrecht. Er is binnen het stichtingsbestuur geen sprake van betrokken commerciële belangen. De stichting kan beschikken over voldoende financiële middelen om het proces te financieren. Tenslotte vindt de vorming van een Raad van Toezicht plaats waarbinnen expertise aanwezig is die de wet voorschrijft.

Waarom zou Tata Steel verplicht kunnen zijn om de schade van omwonenden te vergoeden?

Die verplichting bestaat zodra de civiele rechter vaststelt dat Tata Steel jegens de omwonenden aansprakelijk is voor de schade. Stichting Frisse Wind is van mening dat Tata Steel aansprakelijk is voor de schade van omwonenden die gevolg is van de uitstoot van gevaarlijke en hinderlijke stoffen door het bedrijf. In de procedure bij de civiele rechter zal de stichting claimen dat en waarom Tata Steel voor die schade aansprakelijk moet worden gehouden. De rechter zal oordelen op grond van het civiele aansprakelijkheidsrecht dat in het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd. Daarbij speelt onder meer de vraag of Tata Steel jegens omwonenden een onrechtmatige daad pleegt door het leefmilieu ernstig te vervuilen. Ook de aan Tata Steel door de overheid verstrekte vergunningen zullen in de juridische discussie een rol spelen. Evenals de overtredingen van vergunningsvoorwaarden die de afgelopen jaren zijn geconstateerd.

Welke vormen van schade komen in aanmerking?

Nadat de aansprakelijkheid van Tata Steel in de procedure bij de civiele rechter is vastgesteld, komen in beginsel alle vormen van schade voor vergoeding in aanmerking. Natuurlijk moet wel worden vastgesteld dat de schade verband houdt met het onrechtmatig handelen van het bedrijf. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om gezondheidsschade, om schade door aantasting van het leefmilieu en om materiële schade aan woningen.

Hoe lang gaat deze zaak duren?

Helaas nemen juridische procedures veel tijd en is het tijdsverloop niet precies te voorspellen. Het hangt bijvoorbeeld af van de proceshouding van Tata Steel en van de beslissingen die de rechter zal nemen. In eerste instantie wordt de procedure bij de rechtbank gevoerd, waarna hoger beroep bij het gerechtshof mogelijk is. In bepaalde gevallen is daarna nog cassatieberoep bij de Hoge Raad mogelijk.

aan het laden

Reacties op de massaschadeclaim